Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров'я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджуються психосоціальні та емоційні чинники ставлення людини до свого здоров'я. Ставлення до здоров'я трактується як система емоційних, когнітивних та поведінкових установок, що регулюють здоровий спосіб життя людини. Перевіряється припущення щодо зв'язку показників рівня самооцінки здоров'я, а також готовності вести здоровий спосіб життя і показників психосоціального та емоційного чинників ставлення до свого здоров'я. Під психосоціальними чинниками ставлення до здоров'я розуміються соціальні аксіоми, а під емоційними – соціальна фрустрованість особистості. Припущення підтвердилося, проте характер взаємозв'язків між показниками у чоловічій та жіночій вибірках досліджуваних виявився різним. Між чоловіками та жінками з низькою та високою самооцінкою здоров'я виявлено відмінності у показниках соціальної фрустрованості. Експлораторний факторний аналіз виявив трьохфакторну структуру психосоціальних та емоційних чинників ставлення до здоров'я у досліджуваних із гарним самопочуттям та двофакторну – у досліджуваних із поганим самопочуттям. The work examines the psychosocial and emotional factors of a person's attitude to own health. Attitude towards health is interpreted as a system of emotional, cognitive and behavioral attitudes that regulate a healthy lifestyle. The assumption about the relationship between indicators of the level of self-assessment of health, as well as readiness to lead a healthy lifestyle and indicators of psychosocial and emotional factors of attitude towards one's health is being tested. The psychosocial factors of attitude to health are social axioms, and the emotional factors are the social frustration of the individual. The assumption was confirmed, however, the nature of the relationship between the indicators in the male and female samples of subjects turned out to be different. Differences in indicators of social frustration were found between men and women with low and high self-esteem of health. Exploratory factor analysis revealed a three-factor structure of psychosocial and emotional factors related to health in subjects with good health and a two-factor structure in subjects with poor health.
Опис
Ключові слова
психологічне здоров'я, ставлення до здоров'я, здоровий спосіб життя, самооцінка здоров'я, психосоціальні чинники ставлення до здоров'я, емоційні чинники ставлення до здоров'я, соціальні аксіоми, соціальна фрустрованість, psychological health, attitude to health, healthy lifestyle, self-assessment of health, psychosocial factors of attitude to health, emotional factors of attitude to health, social axioms, social frustration
Цитування
Кононенко Т. О. Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров'я : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Т. О. Кононенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 57 с.
Колекції