АНГЛІЙСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ НОМІНАЦІЇ ТА ДЕСКРИПЦІЇ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлено дослідження англомовних лексичних одиниць номінації та дескрипції на позначення «ювелірних прикрас», яке виконане на матеріалі сучасних лексикографічних та публіцистичних джерел. На першому етапі розглянуто співвідношення структури та семантики в мові, поняття лексико-семантичної групи та особливості вивчення лексики найменувань ювелірних прикрас та виробів в англійській мові. На другому етапі основна увага приділена дослідженню лексико-семантичного поля «ювелірні прикраси», аналізу мотивації номінацій одиниць на позначення «ювелірних прикрас», та дослідженню функціонування таких одиниць у площині публіцистичних (Інтернет) видань. На останньому етапі розроблено систему вправ для розвитку іншомовної комунікативної компетенції з теми “Jewellery” для старших класів закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням англійської мови. The presented paper studies the English-language lexical units of nomination and description of “jewellery”; the study is based on the material of modern lexicographic and media sources. In the first stage, the relationship between structure and semantics in the language, the concept of the lexical-semantic group, and the peculiarities of studying the vocabulary of the names of jewellery in English were considered. In the second stage, the main attention is paid to the study of the lexical-semantic field “jewellery”, the analysis of the motivation of nominations of units related to the sphere of “jewellery”, and the study of the functioning of such units in the field of Internet editions. In the last stage, a system of exercises for the development of foreign language communicative competence on the topic of “Jewellery” was developed for senior forms of secondary schools specializing in English.
Опис
Ключові слова
англійська мова, дескрипція, лексикографія, лексико-семантична група, лексична одиниця, номінація, семантика, ювелірні прикраси, the English language, description, lexicography, lexical-semantic group, lexical unit, nomination, semantics, jewellery
Цитування
Собченко Т. М. Англійські лексичні одиниці номінації та дескрипції ювелірних прикрас (на матеріалі сучасних лексикографічних та публіцистичних джерел) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Т. М. Собченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 70 с.
Колекції