Possibilities of Using Virtual Space as a Resource for Implementation of Social Initiatives

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Journal of Education and Science
Анотація
Background: The publication highlights the features of experimental research on the use of cyberspace as a resource for training future social workers to implement social initiatives on a voluntary basis during the risks associated with the spread of the Covid-19 pandemic. Possibilities of using virtual space in the social sphere are analyzed. Purpose: To determine the possibilities of using cyberspace for the implementation of social initiatives and training of social workers in the context of the spread of social risks. Materials and Methods: The study used methods of observation and oral questioning of higher education students, as well as content analysis of the activity of users of virtual space. Results: Important components of the professional characteristics of a modern social worker who provides social services in the context of the spread of social risks in modern society are identified. Emphasis is placed on the content characteristics of the created virtual space and the possibilities of its application in the social and educational activities of a social worker with various vulnerable groups (orphans and children deprived of parental care, people with special educational needs, single elderly and senior citizens, also young people in conflict with the law, families in difficult life circumstances, etc.). The need to take into account when creating an adaptive professional-oriented space features of different age and social characteristics of both recipients of social services and their providers significantly increases its socio-cultural capabilities and contributes to the preservation and strengthening (social, psychological and spiritual) components of the health of all actors who interact in this space. Conclusions: Provided are the results of the study of the impact of cyberspace on motivation of the interest of future specialists in the social field to carry out the relevant professional activity, as well as opportunities to ensure the development of their professional competence in this area of professional activity. Вступ: У публікації висвітлюються особливості експериментальних досліджень щодо використання кіберпростору як ресурсу для навчання майбутніх соціальних працівників до добровільної реалізації соціальних ініціатив під час ризиків, пов’язаних із поширенням пандемії COVID-19. Аналізуються можливості використання віртуального простору в соціальній сфері. Мета: Визначити можливості використання кіберпростору для реалізації соціальних ініціатив та навчання соціальних працівників у контексті поширення соціальних ризиків. Матеріали і Методи: У дослідженні використовувалися методи спостереження та усного опитування студентів закладів вищої освіти, а також контент-аналіз активності користувачів віртуального простору. Результати: Визначено важливі складові професійних характеристик сучасного соціального працівника, який надає соціальні послуги в контексті поширення соціальних ризиків у сучасному суспільстві. Наголошується на містових характеристиках створеного віртуального простору та можливостях його застосування у соціальній та освітній діяльності соціального працівника з різними вразливими групами (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, люди з особливими освітніми потребами, одинокі люди похилого віку та пенсіонери, також молоді люди, що перебувають у конфлікті із законом, сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах тощо). Необхідність врахування при створенні адаптивного професійно-орієнтованого простору особливостей різних вікових та соціальних особливостей, як одержувачів соціальних послуг, так і їх надавачів, значно збільшує свої соціокультурні можливості та сприяє збереженню та зміцненню (соціального, психологічного та духовного) компонентів здоров’я всіх суб’єктів, які взаємодіють у цьому просторі. Висновки: Надано результати дослідження впливу кіберпростору на мотивацію інтересу майбутніх фахівців у соціальній сфері до здійснення відповідної професійної діяльності, а також можливості забезпечити розвиток їх професійної компетентності у цій сфері професійної діяльності.
Опис
Ключові слова
cyberspace, future social workers, social initiatives, volunteering, кіберпростір, майбутні соціальні працівники, соціальні ініціативи, волонтерство
Цитування
Kostina V. V. Possibilities of Using Virtual Space as a Resource for Implementation of Social Initiatives / V. V. Kostina // International Journal of Education and Science. – 2021. – Vol. 4, № 2. – Pp. 57–60.