ПОЕТИКА РОМАНУ-АНТИУТОПІЇ (на матеріалі англомовної прози ХХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У цій магістерській роботі вперше проводиться системний аналіз романів антиутопій, спрямований на дослідження специфічних складових поетики роману-антиутопії, які проявляються на різних рівнях художнього тексту, також зроблено спробу виокремлення певних мотивів і символів, що характерні для жанру, що досліджується. Найбільш важливі твори письменників-антиутопістів з точки зору авторської антитоталітарно-гуманістичної концепції світу і людини стали предметом системно-цілісного вивчення. Автор аналізує проблематику й поетику англомовного роману-антиутопії з метою визначення суспільно-ідеологічних і етико-естетичних домінант авторської свідомості, а також з’ясовує роль цих творів у формуванні соціально-критичної концепції в повоєнній англомовній літературі, висуває сучасну, науково-об’єктивну оцінку художнього доробку письменників-антиутопістів другої половини ХХ ст., місця й значення їх робіт в літературному процесі минулого сторіччя. In this graduation project for the first time a systematic analysis of dystopian novels is performed. It is aimed at researching the specific components of the poetics of the dystopian novel, which are manifested at different levels of the artistic text. There was also made an attempt to specify certain motifs and symbols that are characteristic of the genre being discussed. The most important dystopian works of anglophone writers from the author's antitotalitarian humanistic conception of the world became a subject of system-comprehensive study. The author analyzes problematics and poetics of the anglophone dystopian novel for the purpose of definition of socially ideological and ethically-esthetic dominants of authors’ point of view, and also finds out the role of these works in formation of socially critical conception of reality in the post-war anglophone literature, and advances modern, scientific and objective appreciation of dystopian art of the writers in the second half of the XXth century, as well as place and importance of their works in the literary process of the previous century.
Опис
Ключові слова
проблематика, поетика, антиутопія, мотив, символ, образність, антитоталітарно-гуманістична література, problematics, poetics, dystopia, motif, symbol, imagery, antitotalitarian-humanistic literature
Цитування
Колташева Д. О. Поетика роману-антиутопії (на матеріалі англомовної прози ХХ ст.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Д. О. Колташева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 67 с.
Колекції