ОНОМАСТИЧНИЙ ПРОСТІР ЦИКЛУ РОМАНІВ ДЖ.Р.Р. МАРТІНА «ГРА ПРЕСТОЛІВ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерську роботу присвячено вивченню специфіки функціонування власних назв у художніх творах Джорджа Мартіна з циклу «Гра Престолів», аналізу лексико-семантичних та структурних особливостей власних назв та удосконаленню ономастичної поінформованості у навчально-виховному процесі. Матеріал дослідження містить англійські власні назви, що були взяті з оригіналу і перекладу книги «Гра Престолів», а саме: антропоніми, топопоніми і зооніми. У результаті дослідження проаналізовано систему власних назв, представлених у романі Дж.Р.Р. Мартіна «Гра Престолів», простежено їх етимологію, встановлено характер зв’язку онімної семантики із системою персонажів роману й авторським задумом. Представлена класифікація власних назв творів та визначена їх історична складова й підтекстовий елемент. Під час аналізу доведено, що вибір власного імені є чітко мотивованим і несе конкретні завдання. Таким чином, визначено значення ономастичного простору в рамках навчальної програми у середніх освітніх школах, а також розглянуто методику роботи з власними іменами та представлено варіанти практичного застосування вивченої теми на уроках англійської мови. The Master’s research paper is devoted to the study of the peculiarities of proper names functioning in George Martin’s series of novels “Game of Thrones”, the analysis of the lexical, semantic and structural features of proper names and improvement of onomastic competence in the educational process. The material of the study is the variety of English proper names taken from the original version and translation of the book “Game of Thrones”, in particular: anthroponyms, toponyms and zoonyms. As a result of the study, the system of proper names presented in the novel by J.R.R. Martin "Game of Thrones" and their etymology are traced, the nature of the connection of poetonymic semantics with the system of characters in the novel and the author's modality is established. The classification of the poetonyms in the works is presented, their historical component and subtext elements are determined. The analysis demonstrated that the choice of the proper name is clearly motivated and has a specific task. So, the value of onomastic space has been determined within the framework of the curriculum in secondary educational schools; the methods of working with proper names and options for the practical application of the studied topic at the lessons of English are presented.
Опис
Ключові слова
ономастика, роман-фентезі, антропонім, топонім, зоонім, власні назви, onomastics, fantasy novel, anthroponym, toponym, zoonym, proper names
Цитування
Фоменко А. А. Ономастичний простір циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна "Гра престолів" : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / А. А. Фоменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 59 с.
Колекції