Subjunctive Mood: методичні рекомендації до самостійної роботи з англійської мови як другої іноземної для студентів 3 курсу філологічних спеціальностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-01-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В методичних рекомендаціях до самостійної роботи “Subjunctive Mood” містяться матеріали та завдання, які мають на меті засвоєння студентами форм умовного способу англійської мови. В чотирьох частинах методичних рекомендацій теоретичні відомості та приклади, що ілюструють вживання певної форми умовного способу, подаються невеликими блоками, після яких пропонуються вправи, що допоможуть закріпити отримані знання та сформувати потрібні навички. Наприкінці кожної частини представлені типові вправи на закріплення та повторення матеріалу. The methodological recommendations for the independent work "Subjunctive Mood" contain materials and tasks aimed at students' assimilation of the forms of the conditional mood of the English language. In the four parts of the methodological recommendations, theoretical information and examples illustrating the use of a certain form of the conditional mood are presented in small blocks, after which exercises that will help consolidate the acquired knowledge and form the necessary skills are given. At the end of each part, typical exercises for consolidation and repetition of the material are presented.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, самостійна робота, англійська мова, умовний спосіб, methodological recommendations, independent work, English, subjunctive mood
Цитування
Єгорова О. В. Subjunctive Mood : метод. рек. до самост. роботи з англ. мови як другої інозем. для студ. 3-го курсу філол. спец. / О. В. Єгорова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2023. – 49 с.