СТРУКТУРА РІЧНОГО ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ ГІМНАСТОК У СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ З РІЗНИМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Спортивна аеробіка – це складний і емоційний вид спорту. У спортивній аеробіці спортсмени виступають в різних змагальних категоріях: індивідуальні чоловічі, індивідуальні жіночі виступи, змішані пари, трійки, групи (5 спортсменів), а також танцювальна гімнастика (Aerodance, 8 спортсменів) і гімнастична платформа (Aerostep, 8 спортсменів). У зв'язку з цим є певні складнощі в оптимальному підборі партнерів в парах, трійках, групах, оскільки спортсмени повинні певним чином поєднуватися між собою, підходити один одному не тільки за морфологічними показниками, руховими уміннями і навичками, але й за психофізіологічними функціями. Психофізіологічні функції являються вродженими характеристиками, і тому є одними з основних факторів, що визначають основні аспекти спортивної діяльності. Розроблено загальні принципи побудови тренувальних програм підготовки. Програми включають базовий та варіативний компоненти. Базовий компонент програм являє собою стандартизовану структуру підбору засобів і методів підготовки гімнасток у спортивній аеробіці, однакову для всіх груп спортсменів, що утворилися. Варіативний компонент програм підготовки містив спеціальні засоби та методи, що відрізняються за характером та обсягом для представників кожної групи. Однією з основних частин варіативного компонента є психофізичне тренування. Воно ґрунтується на виконанні спеціальних комплексів вправ у поєднанні з образними уявленнями характеру рухів. Виявлено достовірні відмінності (р<0,001) показників тестування гімнасток у спортивній аеробіці за рівнем фізичної та функціональної підготовленості та фізичної працездатності, проведеного на початку та наприкінці педагогічного експерименту. Показано достовірний (р<0,001) приріст більшості досліджуваних показників спеціальної фізичної підготовленості в експериментальній групі. Планування тренувального процесу у річному циклі підготовки доцільно здійснювати з урахуванням індивідуальних особливостей факторної структури підготовленості спортсменів. Sports aerobics is a complex and emotional sport. In sports aerobics, athletes perform in various competitive categories: individual men's, individual women's performances, mixed pairs, trios, groups (5 athletes), as well as dance gymnastics (Aerodance, 8 athletes) and gymnastic platform (Aerostep, 8 athletes). In this regard, there are certain difficulties in the optimal selection of partners in pairs, trios, and groups, since athletes must in a certain way be combined with each other, match each other not only by morphological indicators, motor skills and skills, but also by psychophysiological functions. Psychophysiological functions are innate characteristics, and therefore are one of the main factors that determine the main aspects of sports activities. The general principles of building training training programs have been developed. Programs include basic and variable components. The basic component of the programs is a standardized structure of selection of means and methods of training gymnasts in sports aerobics, the same for all groups of athletes formed. The variable component of the training programs contained special means and methods, differing in nature and scope for representatives of each group. One of the main parts of the variable component is psychophysical training. It is based on the performance of special sets of exercises in combination with imaginary representations of the nature of movements. Significant differences (р<0.001) were found in the test indicators of gymnasts in sports aerobics according to the level of physical and functional preparedness and physical capacity, conducted at the beginning and at the end of the pedagogical experiment. A significant (p<0.001) increase in most of the studied indicators of special physical fitness in the experimental group was shown. It is advisable to plan the training process in the annual training cycle taking into account the individual characteristics of the factor structure of athletes' readiness.
Опис
Ключові слова
індивідуальні особливості, аеробіка, підготовка, річний цикл, структура, individual features, aerobics, preparation, annual cycle, structure
Цитування
Скрипник Ю. С. Структура річного циклу підготовки гімнасток у спортивній аеробіці з різними психофізіологічними та функціональними особливостями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / Ю. С. Скрипник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2022. – 61 с. : табл., іл.
Колекції