Реалізація індивідуального підходу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури в Китайській народній республіці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В дисертації спроєктовано структурно-функційну програму реалізації індивідуального підходу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури Китайської народної республіки, яка пояснює взаємозв’язки між соціальним замовленням на кваліфікованих учителів, особливостями та специфікою відповідної педагогічної діяльності, необхідністю формування готовності майбутнього учителя до професійної діяльності, організацією якісної підготовки. Розуміння програми поглиблюють наступні блоки: ціле-методологічний, змістово-організаційний, діагностико-компетентнісний.Розроблено та запроваджено навчально-методичне забезпечення реалізації програми індивідуального підходу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури Китайської народної республіки. Описано зміст констатувального, формувального, контрольного етапів педагогічного експерименту, проаналізовано результати. The thesis developed a structural and functional program of individual approach in training future physical education teachers of the People's Republic of China has been designed, which explains the relationship between social order for qualified teachers, features and specifics of relevant pedagogical activities, the need to prepare future teachers for professional activities, quality training. Understanding of the program is deepened by the following blocks: whole-methodological, semantic-organizational, diagnostic-competence. Educational and methodological support for the implementation of the program of individual approach in the training of future teachers of physical culture of the People's Republic of China has been developed and implemented. The content of the ascertaining, formative, control stages of the pedagogical experiment is described, the results are analyzed.
Опис
Ключові слова
освітня діяльність, фізична культура, програма, індивідуальний підхід, здобувачі, комплексне тестування, educational activity, physical culture, program, individual approach, applicants, complex testing
Цитування
Ван Сяофей. Реалізація індивідуального підходу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури в Китайській народній республіці : дис. ... д-ра філософії : 015 – професійна освіта / Ван Сяофей ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 246 с.
Колекції