Мовленнєвий акт подяки в аспекті лінгвоаксіології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво Іванченка І. С.
Анотація
Автором досліджено мовленнєвий акт подяки в аспекті лінгвоаксіології. Мовленнєвий акт подяки демонструє широку варіативність реалізації в сучасній комунікації. Одна з його форм — щира подяка, що становить периферію оцінних мовленнєвих актів. Її аксіологічне тло формує низка як власне оцінних, так і неоцінних мовних засобів, що прямо й опосередковано беруть участь у реалізації інтенцій мовця. Аналіз комплексу засобів мовленнєвого акту подяки засвідчує: власне оцінні одиниці функціюють як непрямі засоби вираження подяки (оцінка адресата, позитивні почуття мовця та ін.), натомість прямі засоби вираження подяки — як опосередковані вербалізатори позитивної оцінки. The author investigated the speech act of thanks in the aspect of linguoaxiology. The speech act of gratitude demonstrates a wide variety of implementation in modern communication. One of its forms is a sincere thank you, which constitutes the periphery of evaluative speech acts. Its axiological background is formed by a number of factors both evaluative and non-evaluative language means, both directly and indirectly participate in the implementation of the speaker's intentions. The analysis of the complex of means of the speech act of thanksgiving proves that the actual evaluation units function as indirect ones means of expressing gratitude (evaluation of the addressee, positive feelings of the speaker, etc.), instead, direct means of expressing gratitude—as indirect verbalizers of positive appreciation.
Опис
Ключові слова
лінгвістика, лінгвоаксіологія, мовна одиниця, подяка, мовленнєвий акт подяки, експресиви, linguistics, linguistic axiology, language unit, thanks, speech act of thanks, expressives
Цитування
Халіман О. В. Мовленнєвий акт подяки в аспекті лінгвоаксіології // Полігранна філологія без кордонів : колективна монографія / [відп. ред.: Т. Ф. Осіпова, Н. В. Піддубна, О. В. Халіман]. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2022. – С. 324–332.