Екологічна роль штучних гніздівель у поширені близькоспоріднених видів синиць родини Paridae в умовах північного сходу України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
Протягом щорічних перевірок ШГ в умовах північного сходу України, на гніздуванні відмічені представники родин: Muscicapidae, Paridae, Passeridae, Picidae, Sítta. Особливу увагу серед них, привернула родина Paridae, яка за спостереженнями і літературними даними вважається невибагливою до місць гніздування. Порівняльно-екологічні дослідження близьких видів птахів родини Paridae в умовах їх симбіотопії, займають важливе місце в підтриманні біотичного різноманіття. Особливої актуальності це питання набуває у зв'язку з синантропізацію і урбанізацією орнітофауни. Зручними модельними видами для подібних популяційних досліджень є чотири види синиць ‒ Poecile palustris, Periparus ater, Cyanistes caeruleus, Parus major в місцях їх спільного проживання. During the annual inspections of the ShG in the conditions of the north-east of Ukraine, representatives of the families: Muscicapidae, Paridae, Passeridae, Picidae, Sítta were noted at the nesting site. Among them, the Paridae family attracted special attention, which, according to observations and literature, is considered undemanding to nesting sites. Comparative and ecological studies of related species of birds of the Paridae family in the conditions of their symbiotopia occupy an important place in maintaining biotic diversity. This issue becomes especially relevant in connection with the synanthropization and urbanization of the avifauna. Convenient model species for such population studies are four types of tits ‒ Poecile palustris, Periparus ater, Cyanistes caeruleus, Parus major in their common habitat.
Опис
Ключові слова
північний схід України, птахи, штучні гніздівлі, родина Paridae, northeast Ukraine, birds, artificial nests, Paridae family
Цитування
Ярис О. О. Екологічна роль штучних гніздівель у поширені близькоспоріднених видів синиць родини Paridae в умовах північного сходу України / О. О. Ярис // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали ІХ Міжнар. наук. конф., Суми, 25–27 трав. 2021 р. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2021. – С. 126–129.