Демографічна ситуація в Західній Європі у період Високого Середньовіччя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Анотація
У статті досліджується демографічна ситуація на території Західної Європи у період Високого Середньовіччя. Тема є актуальною, оскільки для всебічного і ґрунтовного аналізу суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку країн Західної Європи у середні віки необхідно усвідомлювати і динаміку населення у досліджуваний період. Зміни чисельності населення протягом цієї історичної епохи не тільки позначалися на політичному чи культурному розвитку тієї чи іншої країни, а й призвели до змін у структурі сім’ї, шлюбу та моделей соціальної взаємодії. У даних багатьох дослідників (істориків, статистів, демографів, економістів тощо) є значні розбіжності щодо визначення динаміки чисельності європейського населення у середні віки, зокрема через брак чи об’єктивність джерел. На чисельність населення середньовічної Європи впливало багато факторів, що як сприяли, так і обмежували його зростання. Демографічні процеси в Західній Європі пройшли через низку спадів та підйомів. Занадто сильними були чинники смертності – знаменита «тріада лих»: хвороби, війни та голод. Однак удосконалення сільського господарства, розвиток торгівлі, ремесла, міграції, урбанізація стали важливими факторами демографічних змін. Народжуваність залишалася високою, дещо зменшилася дитяча смертність. Все це сприяло зростанню населення, яке особливо збільшилося в Європі у X – XIII ст., де на той час спостерігався справжній демографічний бум. Але як і в Європі, так і в інших регіонах світу періоди демографічного підйому змінювалися занепадами, падінням чисельності населення, що викликалося як природними, так і соціально-політичними чинниками. The article examines the demographic situation in Western Europe during the High Middle Ages. The topic is relevant, because for a comprehensive and thorough analysis of the socio-political, socio-economic and cultural development of the countries of Western Europe in the Middle Ages, it is necessary to be aware of the dynamics of the population in the studied period. Population changes during this historical epoch not only affected the political or cultural development of a country, but also led to changes in family structure, marriage and patterns of social interaction. According to many researchers (historians, extras, demographers, economists, etc.), there are significant differences in determining the dynamics of the European population in the Middle Ages, in particular due to lack or objectivity of sources. The population of medieval Europe was influenced by many factors that both contributed to and limited its growth. Demographic processes in Western Europe have gone through a series of ups and downs. The factors of mortality were too strong - the famous «triad of disasters»: disease, war and famine. However, the improvement of agriculture, trade, crafts, migration, and urbanization have become important factors in demographic change. The birth rate remained high, and infant mortality decreased slightly. All this contributed to the growth of the population, which increased especially in Europe in the X – XIII centuries, where at that time there was a real demographic boom. But both in Europe and in other regions of the world, periods of demographic growth were replaced by declines, population declines caused by both natural and socio-political factors.
Опис
Ключові слова
демографічні процеси, Середньовіччя, народонаселення, урбанізація, міграції, демографічний бум, епідемії, “Чорна смерть“, demographic processes, the Middle Ages, population, urbanization, migration, demographic boom, epidemics, “Black Death”
Цитування
Беззубенко А. В. Демографічна ситуація в Західній Європі у період Високого Середньовіччя / А. В. Беззубенко // Літопис Волині. – 2022. – № 27. – С. 137–141.