Аналітична геометрія. Опорні конспекти лекцій для студентів математичних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичні рекомендації розроблено у відповідності до навчальної програми курсу «Аналітична геометрія» для спецiальностей „Математика“, „Фiзика“, „Інформатика“ педагогічних закладів вищої освіти. Навчальний курс «Аналітична геометрія» покликаний розвинути у майбутнього вчителя просторову уяву у зв’язку з аналітичними методами, з груповою і структурною точками зору на геометрію; дати ґрунтовні загальні уявлення про сучасний аксіоматичний метод, елементи багатовимірної геометрії афінного і евклідового просторів, тобто сформувати достатньо широкий погляд на геометрію, алгебру та їх методи і на елементарну математику з точки зору вищої. Сформувати у студентів загальну та предметну компетентність. Посібник придатний для самостійної підготовки студентів (особливо студентів заочної форми навчання), а включені до нього завдання для самоконтролю допоможуть випускнику оцінити свої знання i вміння. Educational and methodological recommendations were developed in accordance with the curriculum of the course "Analytical geometry" for the specialties "Mathematics", "Physics", "Informatics" of pedagogical institutions of higher education. The training course "Analytical Geometry" is designed to develop the future teacher's spatial imagination in connection with analytical methods, with group and structural points of view on geometry; to give a thorough general idea of ​​the modern axiomatic method, elements of multidimensional geometry of affine and Euclidean spaces, i.e. to form a sufficiently broad view of geometry, algebra and their methods and elementary mathematics from a higher point of view. To form students' general and subject competence. The manual is suitable for independent preparation of students (especially correspondence students), and the tasks for self-control included in it will help the graduate to evaluate his knowledge and skills.
Опис
Ключові слова
аналітична геометрія, пряма, площина, поверхні, методичні рекомендації, analytic geometry, line, plane, surfaces, methodological guidelines
Цитування
Сіра І. Т. Аналітична геометрія : опорні конспекти лекцій для студ. математ. спец. пед. закл. вищ. освіти : метод. рек. / І. Т. Сіра ; Харків. нац. пе. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 72 с.