Аграрне підприємництво як важливий фактор соціо-еколого-економічного розвитку сільських регіонів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Аграрне підприємництво, що являє собою різновид підприємницької діяльності, та відмінною особливістю якого є використання землі як основного засобу виробництва, виступає важливим фактором сучасного соціо-еколого-економічного розвитку сільських регіонів. Однак слід погодитись з дослідниками даної проблеми, які зазначають, що саме декларування пріоритету розвитку аграрного підприємництва як одного з факторів сільського розвитку не забезпечить очікуваних результатів. Комплексний сільський розвиток передбачає стабільний розвиток аграрного виробництва, аграрного підприємництва, поліпшення умов праці та проживання населення, збереження довкілля, відновлення та стале використання природних ресурсів.Соціо-еколого-економічний розвиток сільської території – це процес, від якого виграє вся громада разом із місцевою владою, аграрним бізнесом і сільським населенням. Саме тому дослідження усіх аспектів цієї проблеми набуває особливої актуальності. Agrarian entrepreneurship, which is a type of entrepreneurial activity, and the distinctive feature of which is the use of land as the main means of production, is an important factor in the modern socio-ecological and economic development of rural regions. However, one should agree with the researchers of this problem, who point out that declaring the priority of the development of agrarian entrepreneurship as one of the factors of rural development will not provide the expected results. Integrated rural development involves the stable development of agricultural production, agrarian entrepreneurship, improvement of working and living conditions of the population, preservation of the environment, restoration and sustainable use of natural resources. Socio-ecological and economic development of the rural area is a process from which the whole community together with local authorities will benefit , agrarian business and the rural population. That is why the study of all aspects of this problem becomes especially relevant.
Опис
Ключові слова
аграрне підприємство, сільські регіони, розвиток, agricultural enterprise, rural regions, development
Цитування
Сідельнікова І. В. Аграрне підприємництво як важливий фактор соціо-еколого-економічного розвитку сільських регіонів / І. В. Сідельнікова // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26 листоп. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 68–70.