С. І. Миропольський про роль просвітництва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано педагогічну спадщину С. І. Миропольського, який своїми працями намагався підняти значення школи для мас, показати живий зв’язок, що існує між освітою та добробутом народу, пробудити думку та вказати шлях до вирішення завдань в педагогічній практиці. Він звертав увагу суспільства на те, що народна школа до тих пір не буде мати майбутнього, доки навчання не стане в ній виховуючим, що не можна змішувати навчання розумове з моральним, що перше завжди було та буде головним провідником другого в суспільстві. The article analyzes the pedagogical heritage of S. I. Miropolsky, who by his works tried to raise the importance of school for masses, to show the living connection that exists between education and the welfare of the people, to awaken thought and point the way to solving problems in pedagogical practice. He drew public attention to the fact that the public school will not have a future until will have no future until the education in it will not be educational, that it is not can not mix learning mental with moral, that the first has always been and will be the main conductor of the second in society.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, просвітництво, С. І. Миропольський, pedagogical heritage, enlightenment, С. I. Miropolsky
Цитування
Шведова Н. С. І. Миропольський про роль просвітництва / Н. Шведова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 67.