Особливості організації психолого-педагогічного супроводу академічно обдарованих учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано психолого-педагогічний супровід обдарованих учнів. Кожна обдарована дитина потребує індивідуальної допомоги у розкритті її потенцій та можливостей, в удосконаленні розумових операцій, підвищенні пізнавальної та інтелектуальної активностей, а відтак, у формуванні в майбутньому самодостатньої, зрілої та гармонійної особистості. The article analyzes the psychological and pedagogical support of gifted students. Each gifted child needs individual assistance in revealing its potentials and capabilities, in improving mental operations, increasing cognitive and intellectual activity, and therefore, in the formation in the future self-sufficient, mature and harmonious personality.
Опис
Ключові слова
освітній процес, обдаровані учні, educational process, gifted students
Цитування
Пашкова М. Особливості організації психолого-педагогічного супроводу академічно обдарованих учнів / М. Пашкова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 55.