Педагогічні ідеї Г. Ващенка в розбудові національної системи освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано, що педагогічні ідеї висловлені Г. Ващенком, не втратили своєї актуальності й у 20-х роках початку ХХІ ст. У своїх працях Г. Ващенко значну увагу приділяв розгляду й аналізу виховних ідеалів. Громадськість все активніше ставить питання про його визнання як педагога-державника, чиї педагогічні ідеї необхідно класти в основу сучасної системи освіти і виховання. The article analyzes that the pedagogical ideas expressed by H. Vashchenko have not lost their relevance in the 20s years of the beginning of the XXI century. In his works, H. Vashchenko paid considerable attention to the consideration and analysis of educational ideals. The public is increasingly raising the question of his recognition as teacher-statesman, whose pedagogical ideas should be the basis of the modern education and upbringing system.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, Г. Ващенко, історія освіти, pedagogical heritage, H. Vashchenko, history of education
Цитування
Гасанова Г. Д. Педагогічні ідеї Г. Ващенка в розбудові національної системи освіти / Г. Д. Гасанова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 58.