Роль органів земського самоврядування губерній Лівобережної України в організації місцевих краєзнавчих центрів та розгортанні досліджень з локальної історії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу ролі земських органів самоврядування Харківської, Полтавської та Чернігівської губерній в організації та подальшому розвитку історико-краєзнавчих осередків в даних губерніях, а також внеску місцевих земств у роботу з вивчення локальної історії в Лівобережній Україні. Висвітлені та проаналізовані факти фінансової допомоги або безпосередньої участі земств у створенні та утриманні окремих музеїв, вчених архівних комісій та інших осередків регіональної історії. Розглянуто окремі напрями земської діяльності, що сприяли здійсненню краєзнавчих наукових розвідок та експедицій, популяризації історії краю на шпальтах місцевої преси, улаштуванню археологічних з’їздів та етнографічних виставок та, в цілому, розгортанню історико-краєзнавчого руху в губерніях Лівобережжя. The article is devoted to the analysis of the role of the zemstvo self-government bodies of Kharkiv, Poltava and Chernihiv regions in the organization and further development of local history centers in these provinces, as well as the contribution of local zemstvos to the study of local history in the Left-Bank Ukraine. Covered and analyzed the facts of financial assistance or direct participation of zemstvos in the creation and maintenance of individual museums, scientists archival commissions and other centers of regional history. The positive significance of the zemstvos contribution to the development of museum affairs has been determined, which contributed to the rise of the historical and ethnographic movement. On the one hand, an important part of this movement developed, on the other hand, some zemstvo museums became the leading centers of historical and ethnographic research in the provinces. Some areas of zemstvo activities that contributed to the conduct of regional scientific intelligence and expeditions, popularize the history of the region in the pages of the local press, the arrangement of archaeological congresses and ethnographic exhibitions and, in general, the development of historical and local history movement in the provinces of Left Bank were considered. It was determined that zemstvos played a very important role in the development of historical regional studies in the provinces of the Left Bank of Ukraine. Almost since the beginning of their existence, Zemstvo institutions have launched an active ethnographic work, which had a significant positive significance for the systematic dissemination of historical and ethnographic movements in the provinces. The presence of zemstvos in a number of ethnographers led to the creation of historical and ethnographic trends in the work of these bodies of local self-government.
Опис
Ключові слова
земство, краєзнавчій осередок, локальна історія, музей, вчена архівна комісія, місцева давнина, історико-краєзнавчий рух, zemstvo, local history center, local history, museum, scientific archival commission, local antiquity, local history movement
Цитування
Місостов Т. Ю. Роль органів земського самоврядування губерній Лівобережної України в організації місцевих краєзнавчих центрів та розгортанні досліджень з локальної історії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Т. Ю. Місостов // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Cер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2019. – Вип. 56. – С. 16–21.