Комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до усиновлення дітей-сиріт у центрі соціально-педагогічної реабілітації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті на основі аналізу літератури визначено поняття «підготовка майбутніх соціальних працівників до усиновлення дітей-сиріт в центрі соціально-психологічної реабілітації», складові професійних компетенцій соціальної спрямованості: соціальний захист, соціальна опіка, соціальний патронаж, соціальна допомога. На основі аналізу теорії і практики розкрито суть, мету, завдання і зміст комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до усиновлення дітей-сиріт в центрі соціально- психологічної реабілітації. Based on the analysis of the literature, the article defines the concept of "preparing future social workers for the adoption of orphans in the center of sociopsychological rehabilitation", which constitutes professional competencies of a social orientation: social protection, social guardianship, social patronage, social assistance. Based on the analysis of theory and practice, the essence, purpose, tasks and content of the complex of means for preparing future social workers for the adoption of orphans in the center of socio-psychological rehabilitation are revealed.
Опис
Ключові слова
підготовка соціальних працівників, соціальний працівник, діти-сироти, центр соціально-психологічної реабілітації, усиновлення, магістерські роботи, training of social workers, social worker, orphan child, center for social and psychological rehabilitation, adoption, master's work
Цитування
Черкашина Т. В. Комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до усиновлення дітей-сиріт у центрі соціально-педагогічної реабілітації / Т. В. Черкашина // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 192–196.