Елементи стохастики: історичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано розвиток теорії ймовірностей. Сучасний етап розвитку теорії ймовірностей характеризується значним розширенням кола її практичних застосувань: методи досліджень теорії ймовірностей широко використовуються в теоріях масового обслуговування, надійності, інформації, ігор, статистичній фізиці, кібернетиці, математичній статистиці, інформатиці для розв‘язання прикладних проблем на основі статистичного моделювання. На базі теорії ймовірностей і математичної статистики ґрунтується багато досліджень у сучасній біології, медицині, сільському господарстві, військових науках, педагогіці, мовознавстві тощо. The article analyzes the development of probability theory. The modern stage of development of probability theory is characterized by a significant expansion of the range of its practical applications: methods of probability theory research are widely used in theories of mass service, reliability, information, games, statistical physics, cybernetics, mathematical statistics, computer science for solving applied problems on the based on statistical modeling. Probability theory and mathematical statistics are the basis of many research in modern biology, medicine, agriculture, military sciences, pedagogy, linguistics, etc.
Опис
Ключові слова
стохастика, теорія ймовірностей, історія математики, stochastics, probability theory, history of mathematics
Цитування
Дейниченко Г. Елементи стохастики: історичний аспект / Г. Дейниченко, М. Мартинюк // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 186–188.