Вияви принципів економії та надмірності в словотвірних моделях (на матеріалі дериватів із семою ‘відсутність’)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Підгрунтям для розвідки стала започаткована професором Г. Ф. Калашніковою наукова думка про кореляцію принципів економії та надмірності із синтаксичною моделлю. У статті запропоновано семантико-дериваційну типологію на базі вивчення словотвірних моделей ад’єктивів з префіксами не- та без- / бес-, що репрезентують поняття “відсутність”. Приклади дослідницької картотеки розподілено на чотири типи: деривати з ідентичним значенням, мовна фіксація одного деривата, деривати з відмінною семантикою, різнопланова репрезентація дериватів. Встановлено, що лише другий тип реалізує принцип економії словотвірними засобами виявлення відсутності, три інші – надмірності. The issue for exploration was initiated by Professor G. F. Kalashnikova’s scientific opinion as to the correlation of the principles of economy and redundancy with the model of polypredicative syntactic construction. Since these principles are dialectical, the idea appeared to consider their correlation with other language models. The article presents a semantic and derivational typology based on the study of word-forming models of adjectives with prefixes ne- and bez- / bes-, representing the notiont of “absence”. The examples collected in the research files were divided into four types: derivatives with identical meaning, linguistic fixation of one derivative, derivatives with different semantics, multifaceted representation of derivatives. It is established that only the second type implements the principle of economy by word-forming means of detecting absence, the other three implement the principle of redundancy. The research card index was formed by the method of continuous sampling, which included adjectives with prefixes ne- and bez- / bes-, which verbalize the notion of “absence” in the Russian language. The use of word-formation analysis made it possible to identify word-formation models and establish a correlation with the principles of economy and redundancy. Comparative and contrastive methods were used to compile tables according to the type of derivatives, which are presented in the semantic and derivational typology. The prototype method made it possible to show the associative connection of adjectival derivatives with derived nouns. The author concluded that in the case when two secondary nominations with identical meaning are formed, which have both common and different plans of expression with a derivative basis, there is a linguistic redundancy. The formation of abstract adjectives with different semantics or the formation of only one derivative correlates with the principle of language economy
Опис
Ключові слова
принципи економії та надмірності, синтаксична модель, Калашнікова Г. Ф., словотвірна модель, семантико-дериваційна типологія, поняття “відсутність”, principles of economy and redundancy, syntactic model, Kalashnikova G. F., word-forming model, semantic-derivational typology, the notion of “absence”
Цитування
Радчук О. В. Вияви принципів економії та надмірності в словотвірних моделях (на матеріалі дериватів із семою ‘відсутність’) / О. В. Радчук // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. В. Халіман (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ФОП Андреєв К. В., 2022. – Вип. 56. – С. 124–140.