Формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної педагогічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії викладено теоретичні та методичні засади формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної педагогічної освіти. Здійснено аналіз феномена обдарованості та проблеми навчання, виховання й розвитку обдарованих учнів початкової школи. Висвітлено ідею неперервної освіти як феномена ХХІ ст. Розкрито методологічні підходи, закономірності і принципи формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної педагогічної освіти. Обґрунтовано структуру готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями, представлено науково-методичну систему її формування в умовах неперервної педагогічної освіти. Монографію адресовано науковцям, докторантам, аспірантам; викладачам, магістрантам, студентам педагогічних вищих навчальних закладів; методистам і слухачам закладів післядипломної педагогічної освіти. The monograph describes the theoretical and methodical principles of readiness formation primary school teachers to work with gifted students in a continuous system pedagogical education. An analysis of the phenomenon of giftedness and the problem of learning was carried out, education and development of gifted elementary school students. The idea of ​​continuous is highlighted education as a phenomenon of the 21st century. Methodological approaches, regularities and principles are disclosed forming the readiness of primary school teachers to work with gifted students in system of continuous pedagogical education. The structure of teachers' readiness is substantiated elementary school to work with gifted students, scientific and methodical is presented the system of its formation in the conditions of continuous pedagogical education. The monograph is addressed to scientists, doctoral students, graduate students; teachers, master's students, students of pedagogical higher educational institutions; Methodists and students of postgraduate pedagogical education institutions.
Опис
Ключові слова
учитель, початкова школа, обдарованість, готовність, неперервна педагогічна освіта, науково-методична система, формування, методологічні підходи, теоретико-методичні засади, teacher, primary school, giftedness, readiness, continuing pedagogical education, scientific and methodical system, formation, methodological approaches, theoretical and methodological foundations
Цитування
Ушмарова В. В. Формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної педагогічної освіти : монографія / В. В. Ушмарова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2016. – 400 с.