Реалізація ідей національного виховання в процесі позаурочної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено національний компонент навчання – вивчення державної мови та мов національних меншин, національної культурної спадщини, творів національної літератури тощо.Розглянуто шляхи реалізації ідей національного виховання в процесі позаурочної роботи.The author researched the national component of education - the study of the state language and languages of national minorities, national cultural heritage, works of national literature, etc. Ways of implementing the ideas of national education in the process of extracurricular work were considered.
Опис
Ключові слова
національне виховання, позаурочна робота, магістерські роботи, national education, extracurricular work, master's work
Цитування
Авлякулиєва М.Реалізація ідей національного виховання в процесі позаурочної роботи / М. Авлякулиєва // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 6.