Трудове виховання як засіб професійної просвіти молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто аспекти трудового виховання молодших школярів з метою професійної просвіти. Дуже важливо знайомити їх з різними видами праці та професіями, найбільш поширеними в районі, місті, а також вивчати та розвивати навчальні й професійні інтереси та здібності учнів. Також необхідно постійно виховувати в учнів глибоке розуміння необхідності праці, потреби працювати, формувати в них навички, готувати до самостійного трудового життя та свідомого вибору професії. The article deals with the aspects of labor education of junior schoolchildren for the purpose of vocational education. It is very important to to acquaint them with different types of work and professions, the most common in the district, city, as well as to study and develop educational and professional interests and abilities of pupils. It is also necessary to constantly educate students in a deep understanding of the need for work, the need to work, to form skills in them, prepare them for independent working life and conscious choice of profession.
Опис
Ключові слова
трудове виховання, професійна просвіта, молодші школярі, labor education, vocational education, junior schoolchildren
Цитування
Лубінець О. Трудове виховання як засіб професійної просвіти молодших школярів / О. Лубінець // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 11.