Вплив засобів комп’ютерної графіки на культурно-естетичний розвиток студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У наданій кваліфікаційній роботі висвітлено вплив засобів комп’ютерної графіки на культурно-естетичний розвиток студентів. Застосування комп’ютерних технологій у образотворчий навчальній діяльності сприяє проявленню творчого потенціалу, розвитку креативних здібностей особистості. Під час викладання комп’ютерної графіки особливо актуальною стає проблема розвитку естетичного смаку та художньої культури. Проведене дослідження розкриває методологічні, теоретичні та методичні аспекти культурно-естетичного розвитку особистості за допомогою засобів комп’ютерної графіки у вищому навчальному закладі. Практичне значення отриманих результатів магістерської роботи полягає у розробці методичних рекомендацій з дисципліни КОМПОЗИЦІЯ «Композиція книги» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта «Образотворче мистецтво». Розроблені положення та висновки можуть стати базою для створення нового спецкурсу для здобувачів вищої освіти. The presented qualification work highlights the influence of computer graphics tools on the cultural and aesthetic development of students. The use of computer technologies in visual and educational activities contributes to the manifestation of creative potential, the development of creative abilities of the individual. During the teaching of computer graphics, the problem of developing aesthetic taste and artistic culture becomes especially relevant. The conducted research reveals the methodological, theoretical and methodical aspects of the cultural and aesthetic development of the personality with the help of computer graphics in a higher educational institution. The practical significance of the obtained results of the master's work consists in the development of methodological recommendations for the discipline COMPOSITION "Book composition" for applicants of the first (bachelor's) level of specialty 014 Secondary education "Fine Art". The developed provisions and conclusions can become the basis for creating a new special course for higher education seekers.
Опис
Ключові слова
культурно-естетичний розвиток особистості, комп’ютерна графіка, оформлення книжкового видання, створення навчального посібника, кваліфікаційна робота, cultural and aesthetic development of personality, computer graphics, design of a book publication, creation of a study guide, qualification work
Цитування
Шаповалова О. В. Вплив засобів комп’ютерної графіки на культурно-естетичний розвиток студентів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / О. В. Шаповалова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2021. – 50 с. : іл. + дод.
Колекції