Проєктна діяльність на заняттях з музичного мистецтва в закладах дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені B. H. Каразіна
Анотація
В статті розглянуто питання щодо впровадження проектної діяльності в освітній процес ЗДО. Проєктування сьогодні проникає в життєві явища, процеси, сфери життєдіяльності суспільства: дедалі більше речей є продуктами свідомої діяльності людини та є унікальним способом забезпечення співтворчості, співпраці дорослих та малюків. Проєктна діяльність дозволяє реалізовувати особистісно-орієнтований підхід до виховання та освіти дошкільнят та сприяє розвитку їх творчих здібностей, перетворює їх на активних учасників усіх подій, що відбуваються в ЗДО. Метою дослідження є розкриття сутності понять «проєкт», «проєктна діяльність», а також особливості використання методу проєктів на музичних заняттях у ЗДО. Проєктна діяльність виступає найважливішою складовою педагогічної діяльності. Такий процес охоплює освітні системи різного рівня, зміст освіти, педагогічні технології, управління педагогічним процесом, планування та контроль розвитку закладу освіти. Показано, що метод проєктування – сучасний метод інтеграції діяльності, дозволяє вирішувати комплекс завдань, підпорядкованих одній темі, різноманітними прийомами та методами, поступово та в системі, є актуальним та ефективним, надає дитині можливості синтезувати набуті знання, розвивати творчі здібності та комунікативні навички. Зазначено, що діяльність проєктного характеру дозволяє сформувати у дітей дослідницькі вміння та пізнавальний інтерес, відбувається інтеграція між загальними способами вирішення різних завдань та видами діяльності. Проектна діяльність допомагає зв’язати навчання із життям, розвиває комунікативні та моральні якості. Основним завданням педагога-вихователя є залучення дитини до дивовижного та прекрасного світу музики, розвивати музично-творчі здібності дітей, допомогти через художнє сприйняття музичних образів усвідомити зв’язок музичного мистецтва з навколишнім світом, сформувати морально-естетичне ставлення до нього. «Проєктне» управління музично-освітнім процесом у ЗДО сприяє подальшому вдосконаленню музично-освітньої роботи з дітьми дошкільного віку в сучасній системі освіти. The article considers the issue of implementing project activities in the educational process of preschool education. Today, design penetrates into life phenomena, processes, spheres of society: more and more things are products of conscious human activity and are a unique way to ensure co-creation, cooperation of adults and children. Project activities allow to implement a personality-oriented approach to the upbringing and education of preschool children and promotes the development of their creative abilities, turns them into active participants in all events taking place in preschool education. The aim of the research is to reveal the essence of the concepts of «project», «project activity», as well as the peculiarities of using the method of projects in music lessons in preschool education. Project activity is the most important component of pedagogical activity. This process includes educational systems of different levels, the content of education, pedagogical technologies, management of the pedagogical process, planning and monitoring the development of educational institutions. It is shown that the method of design, a modern method of integration of activities, allows you to solve a set of problems subordinate to one topic, a variety of techniques and methods, gradually and in the system. The method is relevant and effective. It gives the child the opportunity to synthesize the acquired knowledge, develop creative abilities and communication skills. It is noted that project activities allow children to develop research skills and cognitive interest, there is an integration between common ways of solving different problems and activities. Project activities help to connect learning with life, develop communicative and moral qualities. The main task of the educator is to involve the child in the wonderful and beautiful world of music, to develop children's musical and creative abilities, to help through the artistic perception of musical images to understand the connection of musical art with the world, to form moral and aesthetic attitude to it. «Project» management of the music-educational process in the preschool institution contributes to the further improvement of music-educational work with preschool children in the modern education system.
Опис
Ключові слова
проєктна діяльність, метод проєктів, творчість, дошкільник, заклад дошкільної освіти, project activity, project method, creativity, preschooler, preschool education institution
Цитування
Мкртічян О. А. Проєктна діяльність на заняттях з музичного мистецтва в закладах дошкільної освіти / О. А. Мкртічян // Наукові записки кафедри педагогіки / Харків. нац. ун-т ім. B. H. Каразіна. – Харків, 2022. – Вип. 50. – С. 81–87.