СТАВЛЕННЯ М. П. ДРАГОМАНОВА ДО РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Анотація
В статті розлянуто ставлення М. П. Драгоманова до релігії та церкви. Його твори з історії релігійних та антирелігійних рухів сприяли загальній секуляризації суспільної свідомості. В його працях відсутня ідеалізація релігії та церкви. Науковець з суто просвітницьких та ліберальних позицій виступав за дотримання свободи віросповідування. Крім того, він пов`язував успіхи суспільного прогресу та цивілізаційного розвитку з обмеженням ролі релігії та особливо церкви у суспільному житті. При цьому у цілому лояльне ставлення до різних конфесій супроводжувалося у М. П. Драгоманова пропагандою створення нової, на кшталт протестантської, церкви. The article describes M. P. Drahomanov's attitude to religion and church. His works on the history of religious and anti-religious movements contributed to the overall secularization of public consciousness. In his works there is no idealization of religion and church. A scientist with a purely enlightened and liberal positions advocated for the observance of freedom of of religion. In addition, he associated the success of social progress and civilizational development with limiting the role of religion and especially the church in public life. At the same time, in general, loyal attitude to different denominations was accompanied by M. P. Drahomanov's propaganda for the creation of a new like the Protestant Church.
Опис
Ключові слова
Драгоманов М. П., релігійні погляди, віросповідування, церква, M. P. Drahomanov, religious views, religion, church
Цитування
Богдашина О. М. Ставлення М. П. Драгоманова до релігії та церкви / Богдашина О. М. // STUDIA SLOBOZHANICA. Вісник виставково-музейного центру : Вип. 6. Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Слобожанський гуманітарій – 2020", Харків, 27 жовт. 2020 р. / Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2020. – С. 2–8.