Психолого-педагогічний аналіз проблеми здібностей: історична ретроспектива

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Зроблено ретроспективний аналіз наявних теорій здібностей. Що дає можливість простежити послідовність поглядів і теоретичних суджень щодо суті, змісту, класифікації, способів виявлення і чинників розвитку здібностей, співвідношення задатків і здібностей, здібностей і діяльності тощо. A retrospective analysis of existing theories of abilities was made. What gives the opportunity to trace the sequence of views and theoretical judgments regarding essence, content, classification, methods of detection and factors of development of abilities, the ratio of endowments and abilities, abilities and activities, etc.
Опис
Ключові слова
здібності, дослідження здібностей, магістерські роботи, abilities, ability research, master's work
Цитування
Верецун Д. Психолого-педагогічний аналіз проблеми здібностей: історична ретроспектива / Д. Верецун // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 32.