ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДОВИЩНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено актуальній проблемі формування у здобувачів вищої освіти культури іншомовного професійного спілкування на засадах середовищного підходу. Автором стверджується, що однією з головних складових професіоналізму сучасного фахівця будь-якої галузі є культура іншомовного професійного спілкування, яка має за мету забезпечувати високий рівень професійної та озапрофесійної діяльності. Доведено, що підвищення ефективності формування вказаної культури в здобувачів вищої освіти вимагає звернення в процесі іншомовної підготовки до середовищного підходу, який визначено як теорію, провідною концептуальною ідеєю якої є опосередковане управління освітнім процесом, у котрому основний акцент робиться на включення внутрішньої активності студента, творчій реалізації його ресурсних можливостей. The article is devoted to the topical problem of formation of culture of foreign language professional communication of future specialists at higher educational establishments on principles of the environmental approach. The author argues that one of the main components of the professional competency of a modern specialist is the culture of foreign language professional communication which aims to ensure a high level of professional and non-professional activities. It is proved that enhancement of the effectiveness of formation of this culture in students of higher educational establishments in the process of foreign language studying demands to turn to the environmental approach that is defined as a theory the leading conceptual idea of which is indirect management of the educational process that focuses on triggering the student’s internal activity and creative realization of their resource capabilities.
Опис
Ключові слова
здобувач вищої освіти, іншомовна підготовка, культура іншомовного професійного спілкування, середовищний підхід, формування, students of higher educational establishments, foreign language studying, culture of foreign language professional communication, environmental approach, formation
Цитування
Єгорова О. В. Застосування середовищного підходу до формування у здобувачів вищої освіти культури іншомовного професійного спілкування / О. В. Єгорова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 58. – С. 17–27.