Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи: минуле і сучасність

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У науково-інформаційному виданні висвітлюються віхи становлення й розвитку Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, місце й роль кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи в його структурі. Уперше подається генеза кафедри від часу заснування до сьогодення, характеристика особового складу, опис життєвого й творчого шляху її завідувачів. Розкриваються завдання, зміст і напрями діяльності кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи в сучасних умовах, здобутки й напрацювання її професорсько-викладацького складу та чинних наукових шкіл. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів – усіх, кого цікавлять питання становлення й розвитку вищої педагогічної освіти в Україні. The scientific and information publication covers the milestones of formation and development of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, the place and role of the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher school in its structure. For the first time the genesis of the department from the time of its foundation to the present, the characteristics of the staff, the description of the life and creative path of its and creative way of its heads. The tasks, content and directions of the department's activity are revealed general pedagogy and pedagogy of higher education in modern conditions, achievements and achievements of its teaching staff and existing scientific schools. For scientists, teachers, doctoral students, postgraduate students, students – all those who interested in the formation and development of higher pedagogical education in Ukraine.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, підготовка вчителів, вища освіта, історія вищої освіти, професорсько-викладацький склад, кафедри, наукові школи, teacher education, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, teacher training, higher education, history of higher education, teaching staff, departments, scientific schools
Цитування
Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи: минуле і сучасність : до 165-річчя від дня заснування / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Л. Д. Зеленська, О. І. Башкір, С. О. Васильєва та ін. ; за заг. ред. С. Т. Золотухіної]. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 156 с. : іл., портр.