Реформація випробування при прийнятті на роботу як умови основної форми реалізації права на працю: Проблеми свободи волі сторін трудового договору у період режиму воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Маріупольський державний університет
Анотація
Передбачуваний сталий розвиток України як перспектива успішного майбутнього нашої держави та її громадян через призму ефективної реалізації права на працю в одну мить були перекреслені військовою агресією російської федерації. Однак, як в мирний, так і у воєнний час, реалізація права на працю залишилася одним з основних шляхів забезпечення людини. Як в мирний, так і в воєнний час, реалізація права на працю потребувала чіткого правового забезпечення - чіткої правової бази регулювання трудових відносин, яка б відповідала запитам сучасної дійсності. Воєнне реформування законодавства про працю України внесло суттєві корективи у вже, здавалося б, стале правове регулювання трудових відносин. І мова тут не тільки про наслідки цих змін, що відображуються у встановленні іншого механізму правового регулювання зазначених відносин, а про принципові вихідні позиції, які стрижнем проходять крізь норми галузі трудового права та зачіпають одвічні проблеми співвідношення свободи волі сторін трудових правовідносин, балансу інтересів сторін трудового договору. Зокрема, це стосується випробування при прийнятті на роботу, яке зазнало істотних змін, що стосуються конкретизації правового статусу працівника й роботодавця як суб’єктів, що проявляють свою волю у трудових правовідносинах та можуть виявляти свою волю щодо майбутнього трудових відносин та мають чи не мають певний простір свободи для цього. The supposed sustainable development of Ukraine as a prospect of successful future of our country and its citizens through the prism of effective realization of the right to work was crossed out in an instant by the military aggression of the Russian Federation. However, both in peacetime and in wartime, the realization of the right to work remained one of the main ways to ensure human security. Both in peacetime and wartime, the realization of the right to work required clear legal support - a clear legal framework for the regulation of labor relations that would meet the needs of modern reality. The wartime reform of the labor legislation of Ukraine made significant adjustments to the already seemingly stable legal regulation of labor relations. And it is not only about the consequences of these changes, which are reflected in the establishment of a different mechanism of legal regulation of these relations, but also about the fundamental starting points that run through the norms of labor law and affect the eternal problems of the balance of freedom of will of the parties to labor relations, the balance of interests of the parties to the employment contract. In particular, this applies to the employment test, which has undergone significant changes regarding the specification of the legal status of the employee and the employer as subjects who express their will in labor relations and can express their will regarding the future of labor relations and have or do not have a certain space of freedom for this.
Опис
Ключові слова
випробування, трудовий договір, працівник, роботодавець, право на працю, probation, employment contract, employee, employer, right to work
Цитування
Коваленко О. О. Реформація випробування при прийнятті на роботу як умови основної форми реалізації права на працю: Проблеми свободи волі сторін трудового договору у період режиму воєнного стану / О. О. Коваленко // Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23 черв. 2022 р. / Маріупол. держ. ун-т ; за заг. ред. М. В. Трофименко. – Київ, 2022. – С. 87–92.