НОВІ СМИСЛИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКИ І ПРИРОДИ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ БРУНО ЛАТУРА "ПОЛІТИКИ ПРИРОДИ"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто проект французького філософа та соціолога науки Бруно Латура «Політики природи», який є експериментальним метафізичним поглядом на проблематику дихотомії людини–природи та спробою пошуку нової концептуальної моделі екологічної політики, в основу якої покладено намір синтезувати наукові практики з демократичним процесом прийняття рішень. В концептуальному проекті Бруно Латура інтегруючим елементом у процесі конструювання нового «загального світу» виступає колектив: «колектив відрізняється від суспільства», «колектив складається з людей и не-людей», «даний термін слід розуміти не, як вже встановлену єдність, а як процедуру збору асоціації людей і не-людей, це робота зі збирання багатьох в єдине ціле», «колектив є унікальним і тимчасовим утворенням». Концептуальний дизайн та інтерсуб’єктивна проекція на проблему екологічної політики презентовані в проекті «Політики природи» є оригінальною спробою відшукати нові смисли взаємодії політики і природи. The article deals with the project of the French philosopher and sociologist of science Bruno Latour "Politics of Nature", which is an experimental metaphysical view on the problem of the dichotomy man–nature dichotomy and an attempt to find a new conceptual model environmental policy, which is based on the intention to synthesize scientific practices with a democratic decision-making process. In Bruno Latour's conceptual project, the integrating element in the process of constructing a new "common world" is the collective: "the collective is different from society", "the collective consists of people and and non-humans", "this term should be understood not as an already established unity, but as a the procedure of gathering an association of people and non-humans, it is the work of gathering many into a a single whole", "the collective is a unique and temporary entity". Conceptual design and intersubjective projection on the problem of environmental policy presented in the project "Politics of Nature" are an original attempt to find new meanings of the interaction between politics and nature.
Опис
Ключові слова
французькі філософи, Бруно Латур, дихотомія, екологічна політика, людина, природа, French philosophers, Bruno Latour, dichotomy, environmental policy, man, nature
Цитування
Калюжна Ю. І. Нові смисли взаємодії політики і природи експериментальному проекті Бруно Латура "Політики природи" / Ю. І. Калюжна // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних та соціально-політичних контекстах" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 45–47.