МЕТОДИ, ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ МАТЕМАТИЧНОЇ МОВИ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Для підвищення рівня математичної грамотності учнів необхідно формувати їх математичну мову, що можливо лише при створенні необхідних умов, при застосуванні певної методики. Для досягнення цієї мети ми розробили перелік різноманітних методів, засобів навчання та форм організації діяльності учнів, комплексне застосування яких вчителем сприятиме формуванню математичної мови школярів при вивченні математики. To increase the level of mathematical literacy of students it is necessary to form their mathematical language, which is possible only if the necessary conditions are created, when applying a certain methodology. In order to achieve this goal, we have developed a list of different methods, teaching aids and forms of organizing students’ activities, the comprehensive use of which the teacher will facilitate the formation of the mathematical language of students in the study of mathematics.
Опис
Ключові слова
культура математичної мови, математична грамотність, математична мова, математичне мовлення, мовна компетентність, розвиток математичного мовлення, формування математичної мови, сulture of mathematical speech, mathematical literacy, mathematical language, mathematical speech, linguistic competence, development of mathematical speech, formation of mathematical language
Цитування
Трефілова К. І. Методи, засоби навчання та форми організації діяльності учнів, що сприяють формуванню математичної мови при вивченні математики / К. І. Трефілова, В. Г. Моторіна // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 104–107.