ПРИКЛАДНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ В КЛАСАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є показ можливостей реалізації міжпредметних зв’язків математики та економіки в класах економічного профілю на основі застосування прикладних завдань. У процесі дослідження встановлено, що роль міжпредметних зв’язків у процесі навчання математики учнів класів економічного профілю значна, оскільки запропонована для вирішення учням прикладна задача має бути спрямована на реалізацію багатьох конкретних цілей навчання математики. The purpose of the article is to show the possibilities of implementati on of cross – curricular relations of mathematics and economics in classes of economic profile on the basis of application of applied problems. Thes tudy found that the role of cross-curricular communication in the teaching of mathematics to students of economic profiles is significant, in cetheapplication of the proposed problem to students should bedirected to the realization of many specificgoals of teaching mathematics.
Опис
Ключові слова
учні, профільний клас, математика, економіка, міжпредметні зв’язки, students, profileclass, mathematics, economics, cross-curricularrelations
Цитування
Сидельник В. Ю. Прикладні завдання як засіб здійснення міжпредметних зв’язків математики та економіки в класах економічного профілю / В. Ю. Сідельник, В. Г. Моторіна // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 95–98.