МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
До актуальних проблем соціально-економічного і науково-технічного розвитку суспільства сьогодні відносяться проблеми розвитку, удосконалення і широкого впровадження в повсякденну практику інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Поява нових інформаційних технологій, їх швидкий розвиток і розповсюдження, привели до осмислення та вирішення нових задач освіти таких, як інформатизація та комп’ютеризація навчального процесу, комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. В роботі охарактеризовано основні методичні можливості використання ІКТ при експериментуванні в галузі математики з освітніми цілями. Current problems of socio-economic and scientific and technical development of society today include the problems of development, improvement and widespread introduction into everyday practice of information and communication technologies (ICT). The emergence of new information technologies, their rapid development and dissemination, have led to the comprehension and solution of new higher education tasks such as computerization and computerization of the educational process, computer literacy and information culture. The main methodological possibilities of using ICT are described in the paper.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), експериментальна математика, GeoGebra, іnformation and Communication Technologies (ICT), еxperimental мathematics
Цитування
Мезінова В. В. Методичні особливості реалізації методу експериментальної математики засобами ІКТ / В. В. Мезінова, О. В. Водолаженко // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 85–88.