ГЕНЕЗА АКСІОМАТИЧНОГО МЕТОДУ В ГЕОМЕТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах висвітлено питання розвитку аксіоматичного методу в геометрії в його історичній ретроспективі для з’ясування можливостей використання означеного феномену у вивченні дисциплін природничо-математичного циклу в закладах середньої та вищої освіти. Theses cover the development of the axiomatic method in geometry in its historical retrospective to find out the possibilities of using this phenomenon in the study of disciplines of the natural and mathematical cycle in institutions of secondary and higher education.
Опис
Ключові слова
аксіоматичний метод, п’ятий постулат Евкліда, система аксіом, геометрія Лобачевського, постулат, етапи розвитку, аxiomatic method, Euclid’s fifth postulate, axiom system, Lobachevsky geometry, postulate, stages of development
Цитування
Гельман В. В. Генеза аксіоматичного методу в геометрії / В. В. Гельман, Т. І. Дейніченко // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 126–128.