КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
Стаття являє собою спробу дослідження особливостей українського словопорядку у текстах сучасних українських газет з точки зору кількісних виявів різних його типів. Наведено статистику односкладних речень з різним порядком слів, виділених із текстів методом суцільної вибірки. Особливу увагу зосереджено на змінах порядку слів у залежності від типу газетного тексту. Окремо розглянуто деякі особливості номінативних речень. Статья представляет собой попытку исследования особенностей украинского словопорядка в текстах современных украинских газет с точки зрения количественных проявлений различных его типов. Приведена статистика односоставных предложений с разным порядком слов, выделенных из текстов методом сплошной выборки. Особое внимание сосредоточено на изменениях порядка слов в зависимости от типа газетного текста. Отдельно рассмотрены некоторые особенности номинативних предложений.The article attempts to investigate the peculiarities of Ukrainian word order in modern Ukrainian newspaper texts from the point of view of its quantitative expression. It provides the statistics of single-constituent clauses with different word order excerpted from the texts using the method of total sampling. Special attention is given to the changes in word order depending on the type of newspaper texts. Some particular features of nominal sentences are taken into consideration.
Опис
Ключові слова
порядок слів, односкладні речення, номінативні речення, парцеляти, приєднувальні конструкції, word order, single-constituent clauses, nominal sentences, parcels, conjunctive constructions, порядок слов, односоставные предложения, номинативные предложения, парцелляты, присоединительные конструкции
Цитування
Шухова О. О. Квантитативні характеристики порядку слів у сучасних українських газетних текстах (на матеріалі односкладних речень) / О. О. Шухова // Наукові записки. : Сер. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / КДПУ ім. В. Винниченка ; за заг. ред. О. А. Семенюка. – Кіровоград : КДПУ, 2016. – Вип. 146. – С. 429–431.