РІШЕННЯ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛьНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ В ШКОЛАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито ґенезу актуальнoстi рішення експериментальних задач з фізики в школах. При цьому важливо зберігати зв’язність та логіку подання матеріалу. Обґрунтовано, що експериментальні задачі складають одну з основних змістовних лiнiй куpсу фізики. The thesis reveals the genesis of the urgency of solving experimental problems in physics in schools. In doing so, it is important to maintain the coherence and logic of the presentation of the material. It is substantiated that experimental problems form one of the main substantive lines of the physics course.
Опис
Ключові слова
експериментальні задачі, фізика, актуальність рішення експерементальних задач з фізики в школах, physics, еxperimental problems, relevance of solving experimental physics problems in schools
Цитування
Костанда Я. В. Рішення експериментальних задач з фізики в школах / Я. В. Костанда, В. М. Сергєєв // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 152–154.