ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті наведено особливості впливу громадських об’єднань на внутрішню політику держави. Зазначено, що громадські об’єднання за умов розвитку українського суспільства перетворилися на один із провідних чинників сучасного державотворення (комплексного довготривалого процесу побудови демократичних структур та інститутів). Обґрунтовано законодавчу базу створення та функціонування громадських об’єднань. Автором наведено основні функції, що покликані виконувати громадські об’єднання. Також у статті автором розглянуто можливі форми здійснення взаємодії між органами державної влади і громадськими об’єднаннями та специфіку нормативного-правового забезпечення цього процесу. На сучасному етапі розвитку суспільства громадські об’єднання виступають активними учасниками державотворчого процесу. Автором статті пропонується визначати проблемне поле громадських об’єднань з позицій: уточнення категоріального апарату дослідження; розробки нормативно-правових засад їх виникнення та діяльності; виокремлення різних форм та типів їх існування; обґрунтування їх функціонального потенціалу. The article presents the features of the influence of public associations on the internal policy of the state. It is noted that public associations in the conditions of development of Ukrainian society have become one of the leading factors of the modern state (a long complex process of building democratic structures and institutions). The legal basis for the establishing and functioning of public associations is well founded. The author describes the main functions that public associations are called upon to perform. Also the author examines the possible forms of interaction between government authorities and public associations, as well as the specificity of the regulatory services for this process. It is noted that at this stage in the development of society, public associations are active participants in the government processes. The author of the article proposes to identify the problem field of public associations from the positions of: clarification of the categorical research of the study; the development of regulatory services for their occurrence and activity; the selection of various forms and types of their existence; justification of their functional capacity. The development of an effective mechanism seems to be the most promising areas for further research in this sector of political science discourse (on the one hand, from the standpoint of the regulatory field, and on the other, the space for the development of civil society) of interactions of public associations with government bodies (all levels – from local to republican).
Опис
Ключові слова
громадські об’єднання, державотворення, політичні процеси, державна влада, внутрішня політика, public associations, state, policy processes, governmental authority, internal policy
Цитування
Свистун І. Ю. Громадські об'єднання як чинник державотворення: визначення проблемного поля досліджень у вітчизняному політологічному дискурсі / І. Ю. Свистун // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 211–220.