МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто аспект використання мобілізаційного потенціалу суспільства в контексті проблеми «суспільства ризику» та основні концепції «суспільства ризику» як специфічного стану сучасних суспільств в умовах високого ступеня невизначеності. Констатовано, що в сучасних умовах спроби подолання ризиків породжують нові ризики і безпека стає дефіцитним ресурсом існування індивіду та суспільства в цілому, а соціально-політична нестабільність розмиває традиційні механізми забезпечення індивідуальної безпеки, посилює невпевненість особистості у власній захищеності, поширює зони ризику та загроз. Охарактеризовано мобілізаційний потенціал суспільства як інструменту нейтралізації викликів та інших небезпек з метою збереження основних інститутів та власних підсистем. Запропоновані основні складові мобілізаційного потенціалу, зокрема, економічний, демографічний, політичний. Проаналізовано прояви рис суспільства ризику в Україні. Виявлено основні чинники, які впливають на якість мобілізаційного потенціалу українського суспільства. The aspect of using the mobilization potential of society in the context of the problem of «society of risk» and the main concepts of «society of risk» as a specific state of modern societies in conditions of high degree of uncertainty is considered. It is stated that under present conditions, attempts to overcome risks create new risks and safety becomes a scarce resource for the existence of the individual and society as a whole, while socio-political instability erodes the traditional mechanisms of providing individual security, increases the uncertainty of the individual in his own security, spreads risk areas and threats. The main dimensions of individual security are presented: objective and subjective. It was emphasized that risk societies remain at the forefront of socio-political development, despite the increase of general instability. The mobilization potential of society as a tool for neutralizing the challenges and other angers is described in order to preserve the main institutions and their own subsystems. The main components of the mobilization potential, in particular economic, demographic, and political, are offered. The manifestations of the features of a society of risk in Ukraine are analyzed. It is alleged that Ukraine is in special conditions of actualized danger and developmental risks, and mobilization potential serves as a substantial, existential asset, the basis for the preservation of statehood in a harsh confrontation. It is indicated that the operational reaction of the political system and civil society is the key to a rational search for an optimal solution to the crisis and the use of available opportunities. The main characteristics of the state of danger in Ukraine are presented. The main factors influencing the quality of the mobilization potential of Ukrainian society are revealed.
Опис
Ключові слова
суспільство ризику, мобілізаційний потенціал, безпека, політична система, risk society, mobilization potential, security, political system
Цитування
Безрук О. О. Мобілізаційний потенціал суспільства ризику: політологічний аспект / О. О. Безрук // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 28–38.