Подолання бар’єрів в освіті дорослих: антрософськи-орієнтований підхід

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено розкриттю особливостей антропософськи- орієнтованого підходу до подолання освітніх бар’єрів, який реалізовано в європейській програмі New Adult Learning Movement (NALM) – Рух за оновлення освіти дорослих. З’ясовано, що в освіті дорослого виявляються три основні рівноправні бар’єри, над якими необхідно працювати, надаючи дорослому учневі конкретну допомогу в їх подоланні, а саме: бар’єри в людському мисленні, бар’єри в почуттях та емоціях, бар’єри у вольовій діяльності. Це відповідає цілісності психічної структури особистості, внутрішнє життя якої характеризується інтелектуальними й афективними процесами, а також вольовою активністю, пронизаною свідомістю. Наголошено на важливості розпізнання людиною своїх бар’єрів, що є першим кроком у пізнанні, самопізнанні й саморозвитку. Установлено, що подолання бар’єрів у мисленні передбачає: у людини повинно бути бажання запитувати, досліджувати дійсність, а не пасивно приймати знання та готові відповіді; той, хто навчається, має відмовитися від моделі реальності, проте сама реальність повинна відкритися людині; людині необхідно навчитися спостерігати навколишню дійсність, а також розрізняти те, що вона знає, та те, що розуміє. Робота з бар’єрами в галузі емоцій і почуттів потребує стриманості, володіння собою, внутрішнього спокою, завдяки чому особистості відкривається зовнішній світ. Найбільш ефективними шляхами формування вольової активності людини є заняття різноманітними видами мистецтва, робота у групі та проєктна діяльність, а також особлива структура самого навчального процесу, що має сприятливий вплив на волю дорослого учня. Схарактеризовано сукупність вправ внутрішнього характеру, що використовуються в антропософській освітній практиці, допомагають людині оволодіти ходом своїх думок, взяти під контроль свої емоції й почуття, вольові імпульси та тим самим сприяють подоланню освітніх бар’єрів. Відзначено, що використання антропософськи-орієнтованого підходу до подолання бар’єрів в освіті дорослих відкриває перспективи для поліпшення професійної, післядипломної, неформальної та інформальної освіти дорослих учнів. The article is dedicated to the revelation of the peculiarities of anthroposophical-oriented approach to overcoming barriers, as it is implemented in the European program called New Adult Learning Movement (NALM). It has been found that in adult education there are three main equal barriers to work on, providing the adult learners with concrete help in overcoming them. These barriers are: barriers to human thinking, barriers to feelings and emotions and barriers to volitional activity. This corresponds to the integrity of the mental structure of personality, whose inner life is characterized by intellectual and affective processes as well as volitional activity filled with consciousness. The authors have focused on the importance of recognition of own barriers by a person, as it is the first step in cognition, self-knowledge and self-development. It has been determined that overcoming barriers to human thinking means that a person should have the desire to ask and explore reality, rather than to accept knowledge and ready answers passively. Besides, a learner should abandon the model of reality, however reality itself must be revealed to a person. Moreover, a person should learn to observe the surrounding reality and to distinguish between what he knows and what he understands. Overcoming barriers to feelings and emotions needs restraint, self-control and inner peace, due to which the external world reveals to a person. The most effective ways of formation of human volitional activity are: classes in various arts, group work and project activity as well as the special structure of the learning process which has favourable influence on the will of adult learner. The authors have characterized a set of internal exercises which are used in anthroposophical educational practice and help a person to master the course of his thoughts, take control of own emotions, feelings and volitional impulses and thus contribute to overcoming the educational barriers. It has been noted that the use of anthroposophical-oriented approach to overcoming the barriers in adult education opens up prospects for improvement of professional, postgraduate, non-formal and informal education of adult learners.
Опис
Ключові слова
освіта, дорослі, бар’єри, мислення, почуття, воля, антропософськи-орієнтований підхід, education, adults, barriers, thinking, feelings, will, anthroposophical-oriented approach, NALM (New Adult Learning Movement)
Цитування
Іонова О. М. Подолання бар’єрів в освіті дорослих: антрософськи-орієнтований підхід / О. М. Іонова, В. В. Партола // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 61.– С. 60–69.