Математика: Множини та операції над ними

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти пepшoгo (бaкaлaвpcькoгo) piвня гaлузi знaнь 01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa» cпeцiaльнocтi 013 «Пoчaткoвa ocвiтa» з метою організації самостійної роботи та підготовки до практичних занять з теми «Основні поняття теорії множин» курсу математики. Навчально-методичний посібник надає здобувачам вищої освіти можливість усвідомити сутність та практично опрацювати основні поняття теорії множин, що є теоретичною основою всіх основних понять курсу математики початкової школи. The educational and methodical guide is intended for students of higher education first (bachelor's) full field of knowledge 01 "Education/Pedagogy" specialty 013 "Primary education" for the purpose of organizing independent work and preparation for practical classes on the topic "Basic concepts of the theory sets" of the mathematics course. Educational and methodical guide is provided to higher education applicants the opportunity to understand the essence and practically work out the main concepts set theory, which is the theoretical basis of all the main concepts of the course elementary school mathematics.
Опис
Ключові слова
математика, множини, викладання математики, навчально-методичні посібники, mathematics, plural, teaching mathematics, educational and methodological manual
Цитування
Математика: Множини та операції над ними : навч.-метод. посіб. / О. М. Іонова, Л. І. Титаренко, О. М. Масюк, С. А. Білецька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 35 с. : схеми.