ПРАВОВІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета наукової статті полягає в окресленні окремих проблем у визначенні поняття правових форм реалізації соціальної функції держави, оскільки таку діяльність виконують окремі уповноважені державою органи та посадові особи та винятково в спосіб, установлений законом. Зміст державної влади розкривається в її функціях, компетенції суб’єктів, формах і методах реалізації їхніх повноважень. У статті запропоновано визначення правових форм здійснення функцій державної влади, зокрема проаналізовано інші форми реалізації соціальної функції, серед яких вагоме місце посідає контрольно-наглядова форма, що передбачає здійснення контролю за діяльністю державних органів у соціальній сфері не тільки парламентом, урядом та іншими органами, що належать до вертикалі державної виконавчої влади, а й органами, що чинять правосуддя. The purpose of the scientific article is to identify certain problems in defining the concept of legal forms of implementation of the social function of the state, as such activities are performed by separate bodies and officials authorized by the state and only in the manner prescribed by law. The content of state power is revealed in its functions, competences of subjects, forms and methods of realization of their powers. The article proposes the definition of legal forms of state power, in addition, analyzes other forms of social function, among which an important place is the control and supervision form, which provides for control over the activities of state bodies in the social sphere not only parliament, government and other bodies. are part of the vertical of state executive power, but also the bodies that administer justice.
Опис
Ключові слова
соціальна функція держави, види правових форм реалізації державних функцій, правові форми здійснення соціальної функції, social function of the state, types of legal forms of realization of state functions, legal forms of realization of social function
Цитування
Кошарновська С. Л. Правові форми здійснення функцій держави: поняття та види / С. Л. Кошарновська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 33. – С. 121–133.