Особливості підготовки майбутніх учителів до використання інтерактивної дошки у навчальному процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стрімкий процес інформатизації суспільства вимагає від учителя вміння швидко орієнтуватися у потоці інформації, вибирати найцінніше та доносити учням. Також це стосується і вміння використовувати сучасні засоби навчання, наприклад, інтерактивну дошку (ІД). Для найкращого результату педагогу необхідно вміти із нею працювати. Це потребує правильної підготовки майбутніх учителів ще в процесі навчання у ЗВО. Інтерактивна дошка виступає мультимедійним засобом навчання (мультимедіа). Вона поєднує в собі можливості звичайної дошки та комп’ютера. Її використання у початковій школі сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, оскільки у дітей даного віку переважає наочно-образне мислення. Для ефективного навчання майбутніх вчителів початкової школи використовувати інтерактивну дошку, варто звернути увагу на певні особливості. Наприклад, уміння грамотно використовувати переваги ІД на уроках, знати її можливості; створювати навчальний продукт, що відповідає психологічним вимогам до дітей певного віку; готовність самого вчителя працювати й удосконалювати навички роботи з таким засобом та інше. Важливо, щоб майбутні вчителі отримали необхідний обсяг теоретичних знань та практичних навичок. Вміле використання мультимедіа на уроках, дозволяє гармонійно поєднувати різні види інформації. Подавати її у максимально простому та зрозумілому для молодших школярів форматі. Підготовка майбутніх учителів початкових класів, на нашу думку, має організовуватися таким чином, щоб максимально розвивати творчі вміння як тих хто навчається, так і тих хто навчає. Педагог – багатостороння особистість, що зобов’язана йти у ногу з часом. Застосування в навчальному процесі інтерактивної дошки вимагає знань про специфіку роботи з мультимедіа. Зокрема, про технічні характеристики, елементи програмування, знання програмного забезпечення та вміння ним користуватися, вміння оперувати інформацією, дотримання санітарногігієнічних норм, психологічних особливостей при роботі з дітьми тощо. Тому, вважаємо, що ефективне використання інтерактивної дошки на уроках у початковій школі залежить від рівня підготовленості майбутнього учителя до такої роботи. Rapid process of informatization of society requires from teachers to gain the ability to orientate in the flow of information, to choose the most valuable data among that flow, and to get it out to learners. As well it relates to the ability to use contemporary means of education including smart boards (SB). Toachieve better results a teacher should know how to work with it. This ability requires the correct training of future teachers starting from their education in Higher Educational Institutions. Smart board is represented as a kind of multimedia education. Both a simple board and a computer can be combined in it. The use of smart board in primary school can lead to higher level of education al material acquiring because children of this age mostly have visual thinking. There is a need to pay attention to definite peculiarities to make training son the use of smart board by future teachers at primary school more effective. For example, the sepeculiarities include competentuse of SB benefits throughout the classes and knowledge concerning its functions. Moreover, teachers should know how to develop the educational product which will comply with psychological requirements of children of certain age, and they should be ready to work and improve their personal skills concerning the work with such device and others. It is important, that future teachers got the necessary volume of theoretical knowledge and practical skills. The able use is multimedia on lessons, allows harmoniously to combine the different types of information. To give it in a maximally simple and clear for junior schoolchildren format. Preparation of future teachers of initial classes, to our opinion, must get organized thus, maximally to develop creative abilities both those who studies and those who teaches. A teacher is multilateral personality that is under an obligation to go to the leg in course of time. Application in the educational process of interactive board requires knowledge about the specific of work from multimedia. In particular about technical descriptions, elements of programming, knowledge of software and ability to use them, ability to operate information, observance of sanitary and hygienic norms, psychological features in-process with children etc. That is why it is possible to say that effective use of smart boards throughout the classes of primary school depends on the level of future teachers’ trainings on this kind of working activity.
Опис
Ключові слова
інтерактивна дошка, мультимедіа, учитель, молодші школярі, interactive whiteboard, multimedia, teacher, younger schoolchildren
Цитування
Овчар Н. В. Особливості підготовки майбутніх учителів до використання інтерактивної дошки у навчальному процесі початкової школи / Н. В. Овчар // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 51. – С. 120–132. – DOI: 10.34142/23128046.2021.51.12