ОСОБЛИВОСТІ ДЕПОНУВАННЯ ВІТАМІНУ А В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ І ЩУРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Здатність накопичувати вітамін А в печінці (до 90 % від загального вмісту в організмі) виробилася у тварин у процесі еволюційного розвитку і має істотне значення у підтримці їх нормальної життєдіяльності в певні моменти, коли в кормі відсутній цей вітамін. Як нестача вітаміну А, так i гіпервітаміноз А викликають крихкість лізосомальних оболонок клітин усіх слизових оболонок. Широке використання у годівлі сільськогосподарських тварин і птиці синтетичних препаратів вітаміну А викликало необхідність детального розгляду можливих побічних ефектів, що виникають при їх застосуванні. Порівнюючи особливості накопичення вітаміну А у печінці курей-несучок і щурів, можна зробити висновок, що механізми депонування у цих різних за метаболізмом тварин дуже схожі: при поступовому збільшенні дози вітаміну його темпи депонування швидко зростають, але до певного плато, після чого відмічається його поступово зниження. Особливо це характерно для печінці щурів та жовтка яєць курей, на відміну від печінці курей. The ability to accumulate vitamin A in the liver (up to 90% of the total content in organism) developed in animals in the process of evolutionary development and is of significant importance in maintaining their normal vital activity at certain times when this is absent in the feed vitamin. Both vitamin A deficiency and hypervitaminosis A cause fragility lysosomal membranes of cells of all mucous membranes. Wide use in feeding farm animals and poultry with synthetic preparations of vitamin A caused the need for a detailed consideration of possible side effects that occur during their use. Comparing the features of accumulation of vitamin A in the liver of chickens laying hens and rats, it can be concluded that the mechanisms of deposition in these different the metabolism of animals is very similar: with a gradual increase in the dose of its vitamin the rate of deposition increases rapidly, but up to a certain plateau, after which it is noted its gradual decrease. This is especially characteristic of rat liver and egg yolk chickens, in contrast to the liver of chickens.
Опис
Ключові слова
вітамін А, гіпервітаміноз А, депонування вітаміну А, кури, щури, vitamin A, hypervitaminosis A, deposition of vitamin A, chickens, rats
Цитування
Особливості депонувння вітаміну А в організмі курей і щурів / І. А. Іонов, А. І. Божков, О. Є Лунькова [та ін.] // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – C. 19–22.