Obligations of the employer under the employment contract

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article discusses the main obligations of the employer under the employment contract, the principles of employee protection, where Turkish labor legislation protects wages in various ways. У статті розглянуто основні обов’язки роботодавця за трудовим договором, принципи захисту працівників, де турецьке трудове законодавство різними способами захищає заробітну плату.
Опис
Ключові слова
employment contract, employers, employees, payment obligation, Turkish Labor Law, student works, контракт з найму, роботодавці, працівники, платіжне зобов'язання, трудове законодавство Туреччини, студентські роботи
Цитування
Yakup Yoldaş. Obligations of the employer under the employment contract / Yoldaş Yakup // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 155–158.