Щодо характерних ознак трудових правовідносин у сфері дистанційної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей трудових відносин із дистанційними працівниками. Зазначено, що досліджень стосовно правовідносин у сфері дистанційної зайнятості було обмаль, а ті, які проводилися, лише опосередковано розглядали проблеми вказаних правовідносин. Дистанційна форма роботи – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. The article is devoted to the study of the peculiarities of labor relations with teleworkers. It was noted that there were few studies on legal relations in the field of remote employment, and those that were conducted only indirectly considered the problems of the specified legal relations. Remote working is a form of work organisation where the work is carried out by the employee at their place of residence or at another place of their choice, including through the use of information and communication technology, but outside the employer's premises.
Опис
Ключові слова
трудові відносини, дистанційна зайнятість, трудове законодавство, організація праці, аспірантські роботи, labor relations, remote employment, labor law, labor organization, postgraduate works
Цитування
Сайченко Я. В. Щодо характерних ознак трудових правовідносин у сфері дистанційної роботи / Я. В.Сайченко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 115–119.