Функціонально-стилістична реалізація морфологічної атракції в українському поетичному мовленні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто художні виражальні можливості морфологічної атракції як системного мовного явища в поетичних текстах українських письменників. Розвиток мовознавства у просторі морфологічної поетики має велике значення для розуміння особливостей поетичного світосприйняття, а морфологічна атракція є одним із тих засобів його вираження. Функціонально-стилістична реалізація морфологічної атракції досягається на граматичному рівні за допомогою поєднання форм слів. Найпоширенішими з них є прийменники, ужиті з порушенням норм сполучуваності, неперехідне дієслово плюс іменник у знахідному відмінку або дієслово в поєднанні зі спільнокореневим іменником в орудному відмінку, повторювані відмінкові форми, які виконують функції фольклорної стилізації. I artikeln behandlas de konstnärliga uttrycksmöjligheterna för morfologisk attraktion som ett systemiskt språkligt fenomen i poetiska texter av ukrainska författare. Lingvistikens utveckling inom den morfologiska poetiken är av stor betydelse för att förstå den poetiska världsbildens särdrag, och den morfologiska attraktionen är ett av medlen för att uttrycka den. Det funktionella och stilistiska förverkligandet av morfologisk attraktion uppnås på grammatisk nivå genom kombinationen av ordformer. De vanligaste av dessa är prepositioner som används i strid med kombinationsnormerna, den icke-transitiva verb plus ett substantiv i ett situerat kasus eller ett verb i kombination med ett substantiv med gemensam rot i ett kasus, där upprepade kasusformer fyller funktionen av folkloristisk stilisering.
Опис
Ключові слова
українське поетичне мовлення, морфологічна атракція, поетичні тексти, Ukrainian poetic speech, morphological attraction, poetiska texter
Цитування
Олексенко О. Функціонально-стилістична реалізація морфологічної атракції в українському поетичному мовленні / О. Олексенко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 180–182.