Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-25
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Криворізький державний педагогічний університет
Анотація
Збірка містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої сучасним проблемам професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі, реаліям і тенденціям розвитку професійної діяльності фахівців соціальних інституцій з вирішення актуальних проблем соціальної роботи. Матеріали представляють інтерес для науковців і практиків у галузі соціальної і соціально-педагогічної діяльності, науковців-початківців (здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності «Соціальна робота») й практиків – фахівців соціальних інституцій. The collection contains materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference dedicated to modern problems of professional training of future specialists of the social sector, realities and trends of development of professional activity of specialists of social institutions in solving tendencies of the development of professional activity of specialists of social institutions to solve The materials are of interest for scientists and practitioners in the field of social and socio-pedagogical activities, novice researchers (first (bachelor) and second (master) higher education applicants. (The articles are of interest for scientists and practitioners in the field of social and educational work as well as for novice researchers (undergraduate and graduate social work students). practitioners – specialists from social institutions.
Опис
Ключові слова
соцільна педагогіка, соціальна робота, підготовка соціальних педагогів, соціально-психологічна реабілітація, соціальне виховання, соціалізація дітей, матеріали конференції, social pedagogy, social work, Training of social educators, psychosocial rehabilitation, social education, child socialization, conference proceedings
Цитування
Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 25 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2021. – 131 с.