Правознавство: робоча навчальна програма та матеріали до семінарських занять

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Правознавство” включають робочу навчальну програму, яка конкретизує зміст, послідовність, організаційні форми вивчення, визначає засоби поточного і підсумкового контролю; питання і рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з необхідними нормативно-правовими актами для використання; проблемні ситуації та юридичні завдання до кожного заняття. Для перевірки рівня засвоєння знань наприкінці теми є посилання на тестові завдання, які необхідно пройти. Додатковий матеріал для підготовки до семінарських занять містить витяги і активні посилання на тексти законів, рішення Європейського суду з прав людини, необхідні під час розв'язання проблемних ситуацій та юридичних завдань. Methodological recommendations for the discipline "Jurisprudence" include a working curriculum, which specifies the content, sequence, organisational forms of study, defines the means of current and final control; questions and recommendations for preparing for seminars with the necessary legal regulations to use; problem situations and legal problems for each lesson. In order to check the level of knowledge assimilation at the end of the topic there are links to the test tasks to be passed. Additional material The additional material for preparing for the seminar contains extracts and active references to the texts of laws and decisions of the European Court of Human Rights, which are necessary when solving problematic situations and legal tasks.
Опис
Ключові слова
правознавство, робоча програма, семінарські заняття, методичні рекомендації, Law, Work programme, seminars sessions, methodological guidelines
Цитування
Правознавство: робоча навчальна програма та матеріали до семінарських занять : метод. рек. для студ. вищ. закл. освіти / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: С. О. Микитюк, В. О. Микитюк]. – Харків : [б. в.], 2022. – 31 с.