Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7645
Title: Особливості викладання англійської мови у середній школі Польщі
Other Titles: Peculiarities of teaching English in secondary schools in Poland
Authors: Разуменко, Т.
Keywords: освіта в Польщі
вивчення іноземної мови
англійська мова
education in Poland
learning a foreign language
English language
Issue Date: 18-May-2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Разуменко Т. Особливості викладання англійської мови у середній школі Польщі / Т. Разуменко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 74–76.
Abstract: У статті проаналізовано особливості викладання англійської мови у середній школі Польщі. У процесі навчання іншомовного спілкування у середній польській школі комплексно реалізуються освітня, виховна і розвивальна функції. Навчання організовано за принципом паралельного і взаємопов‘язаного оволодіння учнями видами мовленнєвої діяльності. При цьому завдяки засобам іноземної мови відбувається ознайомлення із соціокультурними, соціолінгвістичними, лінгвокраїнознавчими аспектами. У зв‘язку з цим увесь процес навчання англійської мови набуває форми діалогу іншомовної та рідної культур. The article analyses peculiarities of English language teaching in Polish secondary schools. In the process of teaching foreign language communication in Polish secondary school an educational, educational and developmental function is implemented in a complex way. Teaching is organized according to the principle of parallel and interconnected mastery of speech activities. In doing so, the foreign language provides an introduction to socio-cultural, sociolinguistic, linguistic, and lyrical activities, socio-cultural, sociolinguistic and linguistic-country aspects. In this regard, the whole process of learning English takes the form of a dialogue of foreign language and native culture.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7645
Appears in Collections:Кафедра англійської філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.